fbpx

Välkommen till psykolog i Lund

MALIN BÄCKMAN, LEGITIMERAD PSYKOLOG

Jag har arbetat som psykolog i 15 år. Under en stor del av min yrkesverksamma tid har jag intresserat mig för och arbetat med stress och stressrelaterad ohälsa samt förändring av levnadsvanor. Under många år arbetade jag på Skånes universitetssjukhus i Lund specifikt med dessa frågor kopplat till somatisk ohälsa.

De senaste åren har jag arbetat på privat mottagning med behandling av olika typer av psykisk ohälsa som ångesttillstånd, depressioner, stressrelaterad ohälsa och sömnsvårigheter, men även med krisreaktioner och existentiella frågor samt medlevnadsvaneförändringar.
Jag arbetar utifrån ett KBT-perspektiv och har fördjupad kunskap inom mindfulness och ACT.

Ibland kan man vara i behov av en kortare kontakt för att samtala om något dilemma eller ett specifikt problem och då kan det räcka med några få samtal. Ibland behöver man en lite längre psykoterapi för att få hjälp med psykisk ohälsa som orsakar problem i vardagen och skapar ett lidande. Jag hjälper dig att göra en bedömning om vad som skulle kunna vara mest effektivt och hjälpsamt för dig.

En KBT-behandling startar alltid med inledande bedömningssamtal där vi kartlägger dina bekymmer och aktuell livssituation för att se om KBT kan vara till nytta för dig. Vi bestämmer under det första besöket om det är aktuellt med fler kartläggande besök eller så kanske vi gör en preliminär planering för fortsatt kontakt. Ett första besök kan också resultera i att jag rekommenderar kontakt med offentlig vård om jag bedömer att det skulle vara mer lämpligt.
Bedömningssamtalen utmynnar i en problembeskrivning och en gemensam målformulering. Därefter kommer vi överens om behandlingsinriktning och preliminärt antal besök. Det är givetvis möjligt att förlänga eller förkorta kontakten vid behov.

KBT är en effektiv behandlingsmetod vid bland annat stressrelaterad ohälsa, sömnproblem, depression, ångesttillstånd samt smärtproblematik.
Jag arbetar ofta med mindfulness som en del i behandlingen. Ibland utmynnar kartläggningen i att vi helt arbetar utifrån metoden ACT som kan beskrivas som en självständig metod inom KBT. Förutom att arbeta med sedvanliga KBT-metoder för beteendeförändring har man i en ACT-behandling ett tydligt fokus på det som skapar mening i live. ACT kan beskrivas som ett slags existentiell variant av KBT där man aktivt arbetar med acceptans för det som inte går att förändra och istället fokusera på det som berikar och ger livet en meningsfull riktning.

Om du påbörjar en samtalskontakt med mig kan du förvänta dig:
- Fokus på nuet snarare än det förflutna
- Strukturerade samtal
- Ett målinriktat arbetssätt
- En aktiv terapeut
- Undervisande inslag
- Hemuppgifter du utför mellan besöken

För att en behandling ska bli effektiv krävs ett gott samarbete. Det betyder bland annat att vi gemensamt kommer fram till vilka mål vi ska arbeta mot och vilka hemuppgifter som är meningsfulla. För att du ska få nytta av kontakten krävs både motivation och engagemang från din sida.
Jag förbehåller mig rätten att göra en bedömning av om jag kan åta mig ett uppdrag eller om jag bedömer att det är lämpligare med kontakt inom den offentliga vården (primärvård eller psykiatri)

Jag åtar mig inte uppdrag med alkohol- eller narkotikaberoende, ej heller med beroende av läkemedel. Jag åtar mig inte heller uppdrag med allvarligare ätstörningsproblematk (bulimi, anorexi), ej heller självskadebeteende. Om du brottas med självmordstankar och / eller självmordsplaner skall du vända dig till psykiatrin för att få adekvat hjälp. Allvarligare depressioner samt svårare psykiatrisk problematik skall behandlas inom psykiatrin. Du kan alltid vända dig till din vårdcentral för att få en bedömning av om hjälp kan erbjudas inom primärvården eller om remiss skall skrivas till psykiatrin.
Vid allvarliga akuta besvär ska du alltid vända dig till psykiatrisk akutmottagning.

Du kan boka tid antigen på hemsidan eller ring 046-4601266 så hjälper vår receptionist dig.

Vid första besöket till leg psykolog Malin Bäckman boka Psykolog nybesök 45 min.

Återbesök psykolog 45 min bokas i samråd med psykolog när ni kommit överens om detta.

Pris för samtliga besök hos vår psykolog är 1 100 kronor / besök.

Observera att de psykologtjänster som erbjuds på Ryggcentrum i Lund inte subventioneras av den offentliga vården. Det innebär att frikort inte gäller och att du själv står för hela kostnaden för besöket.

psykolog Malin Bäckman

Copyright © 2018 Ryggcentrum Lund
Webbsida av Joomlaproffs.se