fbpx

Välkommen till psykolog i Lund

Malin Bäckman, legitimerad psykolog

Malin har arbetat som psykolog i 15 år, under många år arbetat med förändring av levnadsvanor och stressrelaterad ohälsa, varav många år som anställd på Skånes universitetssjukhus. De senaste åren har hon arbetat på privat mottagning med olika tillstånd där människor varit i behov av professionellt psykologiskt stöd; såsom ångesttillstånd, depressioner, stressrelaterad ohälsa levnadsvaneförändringar och krisreaktioner. Malin är också involverad i ett forskningsprojekt på Lunds och Göteborgs universitet gällande levnadsvaneförändring vid typ-2 diabetes. Malin arbetar utifrån metoderna KBT, ACT och Mindfulness. Du kan läsa mer om de olika metoderna nedan. 

Vid första besöket till vår psykolog görs en bedömning och ställningstagande för vilken av metoderna KBT, ACT och eller Mindfulness som vi rekommenderar för dig.

psykolog Malin Bäckman

Leg psykolog Malin Bäckman

Enskilt samtal med legitimerad psykolog - Drop-in besök 45 min 

En konsultation kan bestå av ett eller flera ”drop-in ” besök för att samtala om någon aktuell problematik i livet med en legitimerad psykolog. 

Vid första besöket till psykolog Malin Bäckman boka Psykolog nybesök 45 min för att få en bedömning. Övriga besök boka Psykolog återbersök 45 min.

Pris, för nybesök och återbesök till vår psykolog är 1 100 kronor per besök.

Återbesök psykolog 45 min bokas i samråd med din psykolog när ni kommit överens om detta.

Telefonkontakt i anslutning till pågående konsultation / samtalskontakt á 15 minuter:

200 kronor.

Mejlkontakt i anslutning till pågående konsultation / samtalskontakt:

100 kronor

Konsultationen kan utmynna i flera besök av samma karaktär, men utan att vi inleder en egentlig psykoterapi. Metoden lämpar sig för problem som är av lindrig karaktär men där du samtidigt känner dig osäker på hur du ska gå vidare. Exempelvis kan det röra sig om lindrig stress eller sömnproblematik, tendens att skjuta upp saker, svårt att komma igång med träning eller andra levnadsvaneförändringar. Det kan också handla om svårighet att fatta beslut eller något moraliskt dilemma eller där du behöver en neutral samtalspartner. 

Vid önskemål om att komma igång med en levnadsvaneförändring kan det ibland räcka med några få konsultationer för att skapa förutsättningar för förändring

Det kan t ex handla om att sluta röka eller snusa, komma igång med fysisk aktivitet, förändra matvanor och ätmönster.

Upplägget på konsultationerna skräddarsys beroende på typ av problematik och utifrån dina behov och din målsättning. Det är även möjligt att komplettera besöken med telefon- eller mejlkontakt för att underlätta förändring av beteende vid kritiska perioder (ex i samband med rök-snusstopp). 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) 

Terapin startar alltid med några inledande bedömningssamtal där vi kartlägger dina bekymmer och din aktuella livssituation för att se om KBT är något som kan vara till nytta för dig. Bedömningssamtalen mynnar ut i en problembeskrivning och en gemensam målformulering och ett behandlingsförslag. Därefter kommer vi överens om preliminärt antal besök. Det är givetvis möjligt att förlänga samtalskontakten vid behov. 

Om du har problem med något av följande är KBT ofta en effektiv behandlingsmetod:

Stress 

Behandlingen har oftast som mål att genom olika tekniker stärka förmågan till återhämtning men också att lära sig mer om vad som för just dig orsakar stress och att lära dig hantera både andras krav och dina egna förväntningar på dig själv. Ibland behöver behandlingen kompletteras med metoder för att förbättra sömn eller att hantera oro och ångest. Det kan också bli aktuellt med att se över det generella självomhändertagandet vad gäller exempelvis mat, träning och vila. Oftast ingår någon form av avslappning eller mindfulness som metod för att öka förmågan till återhämtning

Utmattning

Utmattning är kroppens och hjärnans svar på en längre tids allvarlig stressproblematik utan tillräckligt med återhämtning och vila. Behandlingsinriktningen liknar den vid annan stressproblematik, men oftast behövs en längre tids behandlingskontakt då tillståndet inledningsvis påverkar förmågan att fungera på de flesta områden i livet. Det kan då vara svårt att påbörja en egentlig behandling utan personen behöver stöd för att vila och påbörja det fysiska och psykiska reparationsarbetet. 

Sömnproblem

Behandlingen inleds alltid med en noggrann kartläggning där du bland annat får föra en sömndagbok för att registrera sömnvanor och sömnmönster. Utifrån detta får du råd och information om hur du kan få tillstånd bättre sömnkvalitet. Det kan röra sig om alltifrån tämligen enkla åtgärder kring att reglera tid för sänggående och uppstigande till att identifiera och förändra beteenden som bidrar till sömnproblemen. Du får också lära dig olika metoder för avslappning och att hantera störande tankar i form av oro eller grubblande. 

Depression

Valet av behandling vid depression beror på hur djup den är. Lätt till måttlig depression behandlas med fördel med KBT, medan svåra depressioner behöver behandlas inom psykiatrin, ofta med flera olika behandlingsmetoder. 

Vid en lätt till måttlig depression arbetar vi med att bryta mönster av inaktivitet och socialt tillbakadragande för att återfå motivation och livslust. Ofta innehåller en behandling även tekniker för att bryta plågsamma negativa tankar om sig själv eller omvärlden.

Ångesttillstånd

Målet vid behandling av olika ångesttillstånd (t ex panikångest, social ångest eller generaliserad ångest) är inte att man ska bli fri från ångest utan att man ska bli av med upplevelsen att oron eller rädslan är okontrollerbar. Behandlingen innehåller oftast moment av problemlösning oh avslappningstekniker. Den innehåller även ett stort mått av så kallad exponering, dvs att vi aktivt arbetar med att du övar dig i att gradvis utsätta dig för det som orsakar ångesten och rädslan och att stanna kvar i dessa situationer till dess att ångesten klingat av. 

Fobier 

En fobi är en stark och irrationell rädsla som är kopplat till ett specifikt föremål eller en specifik situation. Precis som vid annan ångestbehandling är en fobibehandling oftast inriktad på att gradvis närma sig det man är rädd för, så kallad exponering. 

Smärta 

En KBT- behandling i samband med en långvarig smärtproblematik kan både vara inriktad på metoder för att lära sig hantera själva smärtan genom olika avslappningstekniker eller mindfulness. Den kan också vara inriktad på så kallat sekundära problem, dvs de anpassningar och inskränkningar i vardagen som smärtan lett till. Det kan röra sig om fysisk inaktivitet eller undvikande av vissa situationer eller aktiviteter som man är rädd ska förvärra smärtan. Det är oftast viktigt att arbeta med tekniker för att förhålla sig på ett mer hjälpsamt sätt till sina tankar kring smärtan. 

I KBT-behandlingen kan du förvänta dig:

- Fokus på nuet snarare än det förflutna
- Hög struktur på samtalen
- Ett målinriktat arbetssätt
- En aktiv terapeut
- Undervisande inslag 
- Hemuppgifter som du utför mellan besöken 

För att en KBT-behandling ska bli effektiv krävs givetvis ett gott samarbete mellan terapeut och klient. De hemuppgifter som blir aktuella kommer vi gemensamt överens om. En stor del av arbetet utför du mellan besöken, vilket kräver motivation och engagemang från din sida. 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT är en nyare metod som kan ses som en självständig metod inom KBT. Förutom att som i sedvanlig KBT arbeta med metoder för beteendeförändring har metoden ett tydligt fokus på det som skapar mening i livet. Man kan säga att det är en mer existentiellt inriktad form av KBT där man aktivt arbetar med acceptans för det som inte går att förändra och istället inrikta sig på det som berikar och ger livet en meningsfull riktning. 

Genom att lära sig färdigheter i medveten närvaro (mindfulness) och att tydliggöra de egna värderingarna och vad som är viktigt i livet ökar motivation att göra förändringar som leder till ökad livskvalitet. ACT är en metod som kan tillämpas som ett komplement till eller istället för traditionell KBT.

Mindfulness

Mindfulness, eller som det ibland översätts, Medveten Närvaro, är en metod eller ett förhållningssätt som på senare år alltmer kommit att ingå som en del i en KBT-behandling. Det är också ett viktigt inslag i en ACT-behandling. Vid olika stresstillstånd och vid återkommande depressioner kan man använda mindfulness som en mer eller mindre självständig behandlingsmetod med goda resultat. Huruvida mindfulness kan användas som den enda metoden eller som en del av en behandling kommer vi överens om efter genomförda bedömningssamtal.

Malin förbehåller sig rätten att göra en bedömning av om hon kan åta sig ett uppdrag eller om hon bedömer att det är lämpligare med kontakt inom den offentliga vården (primärvård eller psykiatri)  

Malin åtar sig inte uppdrag med alkohol- eller narkotikaberoende, ej heller med beroende av läkemedel. Hon åtar sig inte heller uppdrag med allvarligare ätstörningsproblematik (bulimi, anorexi), ej heller självskadebeteende. Om du brottas med självmordstankar och / eller självmordsplaner skall du vända dig till psykiatrin för att få adekvat hjälp. Allvarliga depressioner samt svårare psykiatrisk problematik skall behandlas inom psykiatrin. Du kan alltid vända dig till din vårdcentral för att få en bedömning av om hjälp kan erbjudas inom primärvården eller om remiss skall skrivas till psykiatrin. 

Vid akuta besvär ska du alltid vända dig till psykiatrisk akutmottagning.

Copyright © 2018 Ryggcentrum Lund
Webbsida av Joomlaproffs.se